Автомашины бүхээгний бичил цаг уурт агааржуулалтын системийн нөлөөллийн судалгаа  
Results of study on road traffic accidents in relations to road condition between Baganuur and Ulaanbaatar  
24. Улаанбаатар хотын шугамын автобусны экологийн үнэлгээний асуудалд  
20. Автотээврийн дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэж ирсэн үе шат, цаашдын зорилт УБ., -2005.  
19. Автотээврийн дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэж ирсэн үе шат, цаашдын зорилт  
Шугамын автобусны дугуйн резиний тоосны хаягдлын хэмжээнд хийсэн судалгаа  
Авто тээврийн дээд мэргэжилтэй механикч инженер бэлтгэж ирсэн үе шат, цаашдын зорилт  
Улаанбаатар хотын зарим маршрутанд автомашины утаатай хаягдах хортой бодисын хэмжээг тодорхойлсон дүн  
Улаанбаатар хотын зарим маршрутанд автомашины утаатай хаягдах хортой бодисын хэмжээг тодорхойлох аргачлал  
Analysis on information potential in the information network  
Мэдээллийн потенциалийн судалгаа  
мэдээллийн хэмжээнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн регресс ба корреляцийн шинжилгээ  
Multiple regression analyses on information flow  
Компьютерийн график дүрслэл, түүнийг роботын судалгаанд хэрэглэх нь  
Компьютерийн график дүрслэл, түүнийг роботын судалгаанд хэрэглэх нь  
Хөдөлгөөнт роботын удирлагын загварчлал, түүний хэрэглээ  
Богино долгионд суурилсан өгөгдлийн холбоог ИНЕГ-ын холбоонд хэрэгжүүлэх боломжийн судалгаа:  
Overhead Reduction Methods in Communication between 6LoWPAN and External Node  
Химийн урвалын аргаар метал дахь Гелийн атомын агууламжийг тодорхойлох  
Speech synthesis of the Mongolian Language.  
<<
1 2 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019