Цахим жорын систем хөгжүүлэх нь  
Инженерийн удиртгал хичээлийг заах арга туршлага  
The use of the Matlab and Simulation in Communication Systems  
Төслийн хичээлүүдээр CDIO ур чадварыг хөгжүүлэх  
Хувь хүний ур чадвар ба төслийн хичээлүүд  
ҮДСБ-ын CDIO загварын дагуу хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах асуудалд  
CDIO стандарт арга зүйд нийцсэн нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн загвар  
WDM-EPON сүлжээний сайжруулсан DWBA алгоритм  
ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ  
Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго зорилт, суралцахуйн үр дүнг оновчтой тодорхойлох нь  
Зүрхний цахилгаан бичлэгт хийсэн дисперсийн шинжилгээ  
Зүрхний цахилгаан бичлэгийн QRS илрүүлэх  
Биопотенциал бүртгэх багажуудын ангилал, харьцуулсан судалгаа  
АЧААНЫ ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ УТАСГҮЙ МЭДРЭГЧИЙН СҮЛЖЭЭНД САЛХИН ЭНЕРГИ ХУРИМТЛУУЛАГЧИЙГ АШИГЛАХ СУДАЛГАА  
Бага оврын салхин генератор ашигласан энерги хуримтлуулагчийн туршилт, үр дүн  
Learning activities and assessment results in engineering technology  
Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн шинжилгээний аргуудын харьцуулсан судалгаа  
IEEE 802.11 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН (QoS) ПАРАМЕТРҮҮДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 65 66
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020