Мөнгөний бодлогын зарим асуудал  
Инженерийн судалгааны статистик аргууд, программ хангамж  
Цахим бизнесийн түгээлтийн логистик  
Ecol-Economical models with two and three sectors  
An Application of Extreme Value Theory for Exchange Rate (MNT)  
Үр дүнд суурилсан менежментийн үр дүнгийн асуудал  
Их сургуулийн хөгжлийн загвар  
Мобайл сургалтын судалгаа  
Сургалтын зарим цахим хэрэгслүүдийн судалгаа  
Монголчуудын ан агнах зан үйл ба экологийн ёс зүй  
Их сургуулийн кампус сүлжээг хэрэглээнд суурилсан аргаар загварчлах  
NGN системийн ачааллын судалгаа  
Цахим хичээлийг боловсруулах арга зүйн онцлог  
Магистрын дипломын ажлын ретрошинжилгээ  
Англи хэл сурч буй суралцагчдын дуудлагазүйн түгээмэл алдаа, нөлөөлөх хүчин зүйлс  
Олон улсад дуудлага зүй заах түүхэн хөгжил ба чиг хандлага  
Улаанбаатар хотын телефон холбоо, түүнийг хөгжүүлэх зарим боломж  
“Инженерийн салбар дахь монгол бичгийн сургалтын хэрэгцээ”.  
• “Монгол бичиг заах арга зүйн туршлагаас”. . Хавсарга хэл шинжлэл ЭШБ. 2012. №6  
• “Монголчуудын хэл, соёл, сэтгэлгээний онцлог”  
Гадаад хүнд монгол хэл заах аргазүй  
Бичвэр өрөлтийн чанарын асуудалд  
“ВЭБ ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА”-НД ХАНДАХ МОНГОЛЫН интернэт ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ХАНДЛАГЫГ СУДЛАХ НЬ  
Электрон шалган нэвтрүүлэх товчоон  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020