Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний дээж зөөх роботын зам төлөвлөлт  
The analysis of transport layer protocols for multimedia traffic  
Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй  
Дэд станцын хянагч роботын зам төлөвлөлт  
Analysis on information potential in the information network  
Electrical circuits transfer funcftion for information potential determination  
Монголын төмөр замын зам хэмжигч вагонд автоматжуулсан хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх нь  
Хөдөлгөөн дагах камерын систем  
Өндөр хурдтай зайн мэдрүүрийг (CCD) динамик хэмжилтэнд хэрэглэх нь  
Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах шинэ хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх асуудалд  
Төмөр замын геометрийн хэмжилтийн 3D загварчлал  
Кюли-Тюкийн хурдан хувиргалтын алгоритмыг дүрсийн салангид хувиргалтанд хэрэглэх асуудалд  
Төмөр замын геометр параметрийг хянах асуудалд  
Дулааны хяналтын автоматжуулсан систем  
Сонин хэвлэлийн хэл найруулгад хийсэн ажиглалт  
Д. Нацагдоржийн Ламбугайн нулимс өгүүллэлд хийсэн ажиглалт  
Some teaching methods in the Вusiness English classroom  
Дохиолол хяналтын иж бүрэн систем нэвтрүүлэх нь  
Алслагдсан объектын мэдээллийг GSM системийн гар утас ашиглан хянах нь  
“USB интерфейсийн судалгаа”  
DSRC-г ашиглан нийтийн тээврийн хэрэгслийг бүртгэх”  
Некоторые проблемы в переводе русских фразеологизмов на монгольский язык  
Хүний зүрхний цахилгаан бичлэг болон хөдөлгөөний төрөл танилтын дохио боловсруулалтын судалгаа  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020