Тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөнийг оновчлох алгоритм  
Биогеофизик ба эрүүл мэнд  
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өнөөгийн байдал  
Монгол дах гадаад иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал  
Дулааны цахилгаан станцийн үнс шааргын материал болон хаягдал цаасаар дулаан тусгаарлах материал хийх судалгааны ажлын үр дүнгээс  
Дулааны 3-р цахилгаан станцийн ус хангамжийн горим, усны алдагдлын судалгааны үр дүнгээс  
ӨВЧТӨНИЙ ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН АЮУЛГҮЙ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ НЬ  
Богино долгионы халаалтын бодлогын шийдийн онол  
Laplace Transform using Heaviside and dirac’s delta functions  
Иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ эрэлхийлэх социаль үйл явц  
Тэтгэврийн даатгалын сангийн менежмент, тулгамдсан асуудал  
Жендэрийн нийгэмшлийг тайлбарласан сэтгэл зүйн онолууд  
Уургийн баяжуулсан бэлдмэлийн зохицуулагч үйлчлэлийн судалгааны үр дүн  
Цахим номын сангийн системийг нэвтрүүлэх нь  
Монголын Залуучуудын боловсрол мэргэжлийн хэрэгцээ ба тогтвортой хөгжлийн асуудал  
Архангай аймгийн хүн амын хооллолтын байдлын зарим үнэлгээ  
Some justifications of the differential operator in a suitable Hilbert spaces  
Хүний нөөцийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох  
Монгол улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн зарим асуудалд  
Cooperative E-learning Multimedia Systems  
Дүрс боловсруулах аргуудын судалгаа  
Дүрсний ирмэг илрүүлэх аргуудын харьцуулсан судалгаа  
Хэрэглэгчийн чадлын итгэлцүүрийг зөв тодорхойлж, цахилгаан эрчим хүчийг хэмнэх боломж  
<<
1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020