Траектори дагах Роботын алгоритмыг сайжруулах арга замын судалгаа  
Мэргэжил сонголт сурлагын амжилтад нөлөөлөх нь  
Дотоод шалтгаант сэтгэцийн өвчний үед илрэх сэтгэл зүйн онцлог  
Англи хэлний өвөрмөц хэлцийг сургалтанд ашиглах нь  
Оюутнуудын мэргэжил сонголтонд хийсэн дүн шинжилгээ  
Монгол хэлний олон утгатай үгийн зөв утгыг тодорхойлох нь  
Байгууллагын логистик зардлыг Лебедевийн аргачлалаар тооцох нь  
Method development to control the identity of reproduction print  
Даралтын тогтворгүй чанар дардасны оптик нягтын жигд хэмжээст чанарт үзүүлэх нөлөө  
Торомны ноосон ээрмэлийн шинж чанарын судалгаа  
ЮМЛ загварчлал ашиглан програм хангамжийн архитектурыг боловсронгуй болгох нь  
Монгол хэлний салаа утгатай үгийн зөв утгыг тодорхойлох нь  
Логистикийн хөгжлийн орчин үеийн чиг хандлага  
Resrarch on possibility to connect Mongolia to the transportation network of Asian zone  
Монголын нийгмийн дунд давхаргыг тодорхойлох аргачлал, судалгаа  
Цахилгаан системийн реле хамгаалалт автоматик, хэмжилт мэдээллийн системд микропроцессор ба компьютерийн техник нэвтрүүлэх  
Генератор трансформаторын блокийн дефференциал хамгаалалтын балансын биш гүйдлийн судалгаа, түүнийг бууруулах арга замууд.  
Программын зайн эрхтэн боловсруулах асуудалд  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020