Эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба экологи  
Микробордооны үр ашиг  
Төв аймгийн Батсүмбэрийн САА-н хөрсний микро элемент  
Бүрэн найрлагат эрдэс нэмэгдэл тэжээл  
БНМАУ-ын зарим төрлийн бэлчээрийн хөрсний эрдсийн хангамжийн судалгаа  
БНМАУ-ын хөрсний макро, микро элемент  
БНМАУ-д биогеохимийн бүсчлэл тогтоох асуудал  
Биогеохимийн мужлал тогтоох асуудалд  
Төв аймгийн заамар сумын хөрсний микро элемент  
Сэтгэцийн процессыг загварчлах нь  
Математикийг шинжлэх ухааны ололтонд хэрэглэж байгаа нь  
Хөрсний микро элементийн судалгааны дүн  
Тэжээлийн таримал ургамалд микро бордооны нөлөө  
Сансар судлалын хөгжилт  
Ойт хээрийн бүсийн хөрсний микро элемент  
БНМАУ-ын бэлчээрийн хөрсний эрдсийн найрлага  
Хээрийн бүсийн зарим усны бямб  
Өндөр уулын бүслүүрийн бэлчээрийн ургамлын микро элемент  
Хөрсний микро элементийн судалгаанаас  
Хөрс, ус, ургамалд бямб тодорхойлсон дүнгээс  
Хонинд БНЭНТ-ийн үр дүнг тодорхойлсон нь  
<<
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020