"ДЦС-3"-ын үнсний тархалт, үнсэн сан дахь цацраг идэвхит бодисын судалгааны урьдчилсан дүн  
Улаанбаатар хотын хөрсөн дахь нянгийн бохирдлын судалгаа  
Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн Улаанбаатар хотын экологид нөлөөлөх нь  
Улаанбаатар хотын ойн сангийн бүсчилсэн судалгаа  
Үүлэн тооцоололд суурилсан электрон сургалтын системийг хөгжүүлэх  
Portfolio analysis  
living time distribution and table of mongolians  
Чойр-Бор-Өндөр-Өндөрхааны 110кв цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тасралтын судалгаа  
Зайн сургалтын асуудалд  
The Features of Animal Sacrifices in the Xiongnu Cemetery in Elst Ar, Central Mongolia  
Anthropology of Xiongnu  
Chronology of Rock Art of Mongolia  
Нaм пoтeнциaлын дулааны xoёpдoгч эх үүсвэрийг ашиглах асуудал.  
Higher-order accurate numerical solution of Burgers’ equation  
Эмийн уламжлалт технологийн аргаар жоншноос гарган авсан эмийн түүхий эд нанотөст хэмжээст болох нь  
Усны талаарх нийгмийн сэтгэлзүй, түүнд нөлөөлөх нь  
Онлайн сургалт, түүнийг зохион байгуулах гарын авлага  
Мэргэжлийн боловсролын сургалтын шинэчлэл  
Design of distillation plants with vacuum units of Tamsagbulag crude oil  
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын нөхцөл байдал,тулгамдсан асуудал цаашдын зорилт  
Electricity market price research  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020