Распределение нечеткого множества и нечетная функция.  
Influences of the global average temperature of planet on the degradation of geographical and permafrost zones  
The etymology of English words  
Өдрийн урт  
The role of fun and games activities in teaching young learners  
Нийгмийн ажлын ёс зүй  
Бэгтэрийн тухай зарим асуудал  
Межкультурная коммуникация изучение иностранных языков  
On the Maximization of Product of Two Concave Functions  
On the Minimization of Product of Two Concave Functions  
Уураар түгээх дулааны эрчим хүчний хэмжилийн чанарыг дээшлүүлэх асуудлууд  
Хөдөөгийн төв суурийн газрын дулаан хангамж , түүний тулгамдсан асуудал  
Халаалтын системийн тохируулгыг сайжруулах  
Нарны энергийг улс ардын аж ахуйд ашиглах боломж  
Халаалтын зуухыг туршсан үр дүн дүгнэлт  
Bayesian Restoration of Wireless Sensor Networks  
Организация самостоятельной работы студентов с помощью дистанционных технологий обучения  
Архитектурын төслийн үндэс II  
Актуальные вопросы преподавания русского языка как иностранного в монгольской аудитории  
Полимер материалын шаталт  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020