Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь  
ШУТИС-ийн Физикийн хичээлийн үнэлгээний системийг боловсронгуй болгох аргачлал  
Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь  
Инертийн хийн атомуудын үндсэн төлөвийг квант шингэний динамик ойролцоололоор тооцоолох  
Квант шингэний динамик ойролцоололоор тооцоололоор гелийн атомын үндсэн төлөвийг тооцоолох  
Гелийн атомын үндсэн төлөвийг квант шингэний динамик ойролцоололоор тооцоолох  
Нярайн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах асуудалд  
Ангиографи аппаратны дүрсийн чанарыг дээшлүүлэх асуудалд  
Монгол дахь компьютерт томографийн өнөөгийн байдал  
Автоклавын үйл ажиллагааг дээшлүүлсэн зарим үр дүн  
Цахилгаан энергийн чанарын стандарт, түүнд хийсэн харьцуулсан судалгаа  
Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь  
Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын харьцуулсан судалгаа  
Судалгааны өгүүлэл бичилтийн үндэс  
Эрүүл мэндийн мэдээллийн стандарт HL7  
Хүнсний бүтээгдэхүүний атмосферийн сублимацийн хатаалт  
Ландшафтын архитектур ба дизайн, 2-р хэсэг  
Ландшафтын архитектур ба дизайн, 1-р хэсэг  
Үгзүйн орчин үеийн хандлага  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020