Сансрын холбооны системийн ашиглалтын чанарыг үнэлэх онолын үндэс