Теория и практика межкультурной коммуникации  
“Англи хэлний идэвхит үгийн хэрэглээ”  
Байгууллагын хөгжил-бенчмаркинг  
Сүүлийн үед шинээр олдсон эртний хэдэн балгасны тухай  
Хүний нөөцийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох  
Гадаад хэлний сургалтанд үндэсний сэтгэлгээг харгалзах асуудалд  
Эрчим хүчний бодлогын талаарх олон улсын харилцааны онол, үзэл хандлага  
Улс төрд нөөц баялгийн үзүүлэх нөлөөлөл  
Туршилт төлөвлөх математик арга  
НАРНЫ ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮРИЙН АШИГТ ҮЙЛИЙН КОЭФФИЦИЕНТИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ  
Өрсөлдөөний стратегийн квадрат  
Wet mill технологи ашиглан спирт үйлдвэрлэх  
Байгууллагын чадавхи  
“Улс төрийн зарим үг хэллэгийн тайлбар”  
Олон нийтийн санаа бодол нийтийн соёлыг илэрхийлэх нь  
Дулааны дэд станцын дулааны хувьсах горим  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020