Төмөр замын геометр параметрийг хянах асуудалд

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний бичиг 1/47. 2000 он

Зохиогч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран зохиогч: А.Батмөнх,Н.Чулуунбаатар

Хэвлүүлсэн огноо: 2000-05-01

Хуудас дугаар: 56

Өгүүллийн хураангуй:

Манай орны төмөр замын техникийн үзүүлэлтүүд түүний дотор төмөр замын геометр хэмжээсүүдийг орчин үеийн шаардлагад нийцэхүйц хэмжилтийн шинэ аргачлал болох контактын бус оптик болон гиродатчикуудыг хэрэглэх боломжийн тухай судалгааг хийсэн болно.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Оптомэдрүүр #гиромэдрүүр #гиросистем

Өгүүлэл нэмсэн: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020