Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын харьцуулсан судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч & engineering, 2016-3(145)

Зохиогч:  Б.Бат-эрдэнэ

Хамтран зохиогч: Н.Отгонжаргал

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-01

Хуудас дугаар: 31-35

Өгүүллийн хураангуй: Эрчим хүчний системд аваарын болон хэвийн горимыг найдвартай удирдахад микропроцессор болон компьютерын техникийг өргөнөөр ашиглах болсон. Энэхүү өгүүлэлд микропроцессор дээр суурилсан шугамын хамгаалалтуудын харьцуулсан судалгааг харуулсан. Судалгаагаар SEL, Schneider electric, ABB, Siemens компаниудын реле хамгаалалтын төхөөрөмжүүд авч үзэгдсэн. 


Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #шугамын хамгаалалт #Микропроцессорын хамгаалалт #реле хамгаалалт

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бат-эрдэнэ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020