Агаарын бохирдол, түүнийг буруулах асуудал.

Хэвлэлийн нэр: Байгаль орчин, амьдрал сэтгүүл, 2006, 2(02), 9-11 тал.

Зохиогч:  Ж.Цэен-ойдов

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-02-16

Хуудас дугаар: 3

Өгүүллийн хураангуй: Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын талаар сүүлийн үед хийж байгаа судалгааны зарим үр дэнг энэ өгүүлэлд авч үзсэн. Хотын агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүд, тэдгээрийн үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөлөл, түүнийг бууруулах арга замуудын талаар санал дэвшүүлсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #бууралт #хий #үнс #утаа #агаарын бохирдол

Өгүүлэл нэмсэн: Ж.Цэен-ойдов

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020