Монгол улсыг Азийн бүс нутгийн тээврийн сүлжээнд холбох боломжийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Тээврийн менежмент, логистик, олон улсын ЭШХЭ, 2012 он, 47т

Зохиогч:  Б.Асралт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-11-11

Хуудас дугаар: 7

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Асралт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019