Нийгмийн даатгалын салбарт бизнесийн ухаалаг систем нэвтрүүлэх

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.ГАНБАТ

Хамтран зохиогч: А.Баттамир

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-03-07

Хуудас дугаар: 7

Өгүүллийн хураангуй: Нийгмийн даатгалын салбарын төрийн захиргааны төв байгууллага болох Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нь хөдөлмөр, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын харилцан хамаарал бүхий цогц бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэдийн хөдөлмөрлөх, хөгжих таатай орчин бий болгох, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх замаар хүний хөгжлийг хангах үндсэн зорилгын хүрээнд ажилладаг. Тус яамыг бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд нэн шаардлагатай, нийгмийн даатгалын салбарын бодит, үнэн зөв мэдээллээр бизнесийн ухаалаг систем хөгжүүлж, нэвтрүүлэх замаар хангахад уг судалгааны ажил чиглэгдсэн бөгөөд системийг нэвтрүүлснээр мэдээлэл олж авах, боловсруулахад тулгарч буй тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэсэн болно

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #програм хангамж #ухаалаг систем #ухаалаг бизнес

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.ГАНБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020