Мал сүргийг эрдэс нэмэгдэл тэжээлээр хангах асуудал

Хэвлэлийн нэр: “Шинэ хөдөө” сонин

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1973-04-16

Хуудас дугаар: 0,2

Өгүүллийн хураангуй: Мал сүргийг эрдэс нэмэгдэл тэжээлээр хангах асуудал

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020