Хөгжмийн хэмнэл эмчилгээний нөлөөтэй болохыг ГРВ биоэлектрографийн аргаар судалсан нь

Хэвлэлийн нэр: Эрүүл мэнд лавлах сэтгүүл. 2014№6/28

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-06-10

Хуудас дугаар: 22

Өгүүллийн хураангуй:   Хөгжмийн хэмнэл эмчилгээний нөлөөтэй болохыг ГРВ биоэлектрографийн аргаар судалсан

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020