Диалоговая программа-основа компьютерной технологий обучения

Хэвлэлийн нэр: Мон Пи-2

Зохиогч:  Ц.Жамбалсамбуу

Хамтран зохиогч: [Д.Түвшинбаатар:M.TP03]

Хэвлүүлсэн огноо: 1988-10-07

Хуудас дугаар: 10 хуудас

Өгүүллийн хураангуй: Кîìïüþòåðыг сургалтанд хэрэглэх боломжийн гол нэг үндэс нь оюутантай харьцах программ бөгөөд түүнийг зохион хэрэгжүүлсэн туршлага

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Жамбалсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020