Analysis of Traffic Safety in Mongolia

Хэвлэлийн нэр: International Conference Advanced of Mechanical Engineering- 2017, Proceedings N 17/222,

Зохиогч:  С.Сарантуяа

Хамтран зохиогч: [Б.Баярсайхан:G.ME03],[Б.Сэр-од:E.MT37],[О.Ганжаргал:G.TM06],[С.Сарантуяа:G.TS16]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-10-05

Хуудас дугаар: 32-38

Өгүүллийн хураангуй: In this Article, the level of traffic safety in Mongolia was assessed during the period of 2005-2015 by analyzing the number of automobiles, growth in number of drivers, relationship between traffic accidents, methods to determine the level of traffic safety, growth in number of city and municipal roads or infrastructures. The purpose of this article is to determine the further actions needed  for the issues of traffic safety in Mongolia

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Traffic accident #The level of Traffic Safety #Driver assistance systems

Өгүүлэл нэмсэн: С.Сарантуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020