Нийгмийн мэдээлэлжүүлэлтийн үзэл баримтлал: Нэгдүгээр хичээл. Мэдээлэлжсэн нийгмийн тухай ойлголт, Нийгмийн хөгжилд мэдээлэлжүүлэлтийн гүйцэтгэх үүрэг

Хэвлэлийн нэр: Билэг. -2004. -№12

Зохиогч:  О.Балдангомбо

Хамтран зохиогч: Б.Туяацэцэг, Д.Лхагвасүрэн А.Алтангэрэл, Б.Өсөхбаяр

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-12-29

Хуудас дугаар: 26-28

Өгүүллийн хураангуй: Нийгмийн мэдээлэлжүүлэлтийн үзэл баримтлалын цуврал хичээл  : Нэгдүгээр хичээл.
Мэдээлэлжсэн нийгмийн тухай ойлголт, Нийгмийн хөгжилд
мэдээлэлжүүлэлтийн гүйцэтгэх үүргийн тухай өгүүлсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Балдангомбо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020