Ажил мэргэжлийн онцлог амин цэнэгтэй холбогдох нь

Хэвлэлийн нэр: "Эрүүл мэнд лавлах" сэтгүүл 2015 №4/32

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-03-24

Хуудас дугаар: 28

Өгүүллийн хураангуй: Хувь хүний амин цэнэг нь тухайн хүний эрхэлж байгаа ажил мэргэжилтэй хэрхэн уялдаж байгааг ГРВ биоэлектрографийн аргаар судалж үр дүнг харьцуулан дүгнэсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Ажил мэргэжил #Биоэлектрограф #амин цэнэг #харьцуулалт

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020