Дугуй цилиндр орон зайн нимгэн ханатай бүтээцийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №7/123

Зохиогч:  Г.Ариунаа

Хамтран зохиогч: [П.Отгонбаяр:A.SC05],[М.Оюунчимэг:A.SC19]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-01-25

Хуудас дугаар: 215

Өгүүллийн хураангуй:

Орон зайн нимгэн ханатай дугуй цилиндр оболочкийн хүчдэлт төлөв байдлыг шууд тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг тул ойролцоо аргаар бодох явдал  өнөөгийн энэ чиглэлийн судалгааны ажлын гол чиглэл хэвээр байна. Судалгаандаа ойролцоо аргын нэг болох Ритцийн аргыг хэрэглэсэн ба уг арга нь хэв гажилтын потенциал инерги дээр үндэслэдэг. Энэ өгүүлэлд дугуй цилиндр оболочкийн хэв гажилт ба дотоод хүчлэлүүдийг тодорхойлж координатын функцийг тригонометр хоёрлосон цуваа ба алгебрийн олон гишүүн  хэлбэрээр сонгож үр дүнг харьцуулав.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #потенциал энерги #Координатын функци #Дотоод хүчлэл #Ритцийн арга

Хавсаргасан файл:

ariuk_2000@yahoo.com

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Ариунаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019