Хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын асуудал

Хэвлэлийн нэр: “Эрчим хүч” сэтгүүл 3(39)

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: [Б.ЭНХЖАРГАЛ:J.IM11]

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-03-15

Хуудас дугаар: /52-54-р тал

Өгүүллийн хураангуй: Âàêöèí áèîáýëäìýë õàäãàëàõ, òýýâýðëýõ, õàíãàí íèéë¿¿ëýõ òºâèéí õ¿éòýí ºðºº, õ¿éòýí õýëõýýíèé òîíîã òºõººðºìæ áîëîõ õºðãºã÷, õºë人ã÷ çýðãèéã õýâèéí àæèëëàãààãààð õàíãàõ çîðèëãîîð òýäãýýðèéí àøèãëàëò, çàñâàð ¿éë÷èëãýýã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, õ¿éòýí õýëõýýíèé òåõíèê òåõíîëîãèéã ñóäëàõ  öààøèä àâàõ àðãà õýìæýýíèé òàëààð ñàíàë áîëîâñðóóëàõ øààðäëàãûí õ¿ðýýíä ýíýõ¿¿ ñóäàëãààã õèéëýý.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020