ТЕХНИКИЙН ГРАФИК ДҮРСЛЭЛИЙН ҮҮСЭЛ, ХӨГЖИЛ

Хэвлэлийн нэр: Профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Х.Дамчаасүрэн

Хамтран зохиогч: [Х.Дамчаасүрэн:A.ED32],[Г.Сүхбаатар:A.ED01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-06-05

Хуудас дугаар: 12

Өгүүллийн хураангуй: Энэ өгүүлэлд Техникийн графикийн ухаан хэзээ, хаана, хэрхэн үүссэн тухай холбогдох зохиол, бүтээлүүдийг судлан сурвалжилж тэдгээрээс эшлэл татаж түүхчлэн эмхэтгэж оруулсан болно.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #график дүрслэл #квадрант

Өгүүлэл нэмсэн: Х.Дамчаасүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020