Монгол хуримтлагдсан мэдлэг, ур чадварын нөөцийн ашиглалт

Хэвлэлийн нэр: "Хүн ба Хүнс" сэтгүүл, №4/82/2011

Зохиогч:  Л.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-12-19

Хуудас дугаар: 19-20

Өгүүллийн хураангуй:

Мэдлэгийн менежмент гэж шинээр буй болсон, эсвэл нэгэнт хуримтлагдсан мэдлэгийг амжилтад хүрэх хэрэгсэл болгон ашиглахыг хэлнэ. Мэдлэгийг хүн суралцах процесст олж авдаг,  харин амьдралын явцад мэдлэгээ ур чадвар болгож чадсан нь бүх талаар амжилтад хүрдэг. “Ахмад-залуу” хослолыг оновчтой тогтоож, удирдан жолоодож чадвал  бизнес, үйлдвэрлэл үр дүнд хүрдгийг Японы “кайзен” тогтолцоо аль эрт баталжээ. Мэдлэгийн менежментийг хөгжүүлж, зах зээлийн хатуу ширүүн өрсөлдөөнд бусдын алдаанаас сургамж авч, шинийг бага зардлаар богино хугацаанд бүтээхэд ахмад экспертүүд чухал үүрэгтэй.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #оюун ухаан #санаачлага #менежмент #эксперт #бүтээмж #туршлага #эрмэлзлэл

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020