Үүлэн тооцоололд суурилсан сургалтын агуулга удирдах систем

Хэвлэлийн нэр: Мэдээлэл, Холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг -2015

Зохиогч:  Ц.Солонго

Хамтран зохиогч: [Э.Батцэцэг:J.IT12]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-03-20

Хуудас дугаар: 92

Өгүүллийн хураангуй:

Мэдээллийн технологи асар хурдацтай хөгжиж буй өнөөгийн нийгэмд мэдээллийг харилцан солилцох, хамтран ашиглах зэрэг мэдээллийн технологийн хөгжил дэмшилд тулгуурласан прогцесс нийгмийн бүхий л салбарт асар ихээр хийгдэж байдаг билээ. Энэхүү технологийн хөгжил нь боловсролын салбарт сургалтын уламжлалт хэрбэрийг өөрчилж, шинэ дэвшилтэд технологиудыг ашиглан сургалтын үйл ажиллагааг хялбар, уян хатан болгосноор, илүү хүртээмжтэй, өргөн хүрээг хамарсан мэдлэг олгох сургалтын олон арга, хэлбэрүүд бий болж байна. Тиймээс эдгээр аргуудтай уялдуулан сургалтын агуулгыг хэрхэн удирдах асуудал нэн тэргүүнд тавигдаж байна.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Солонго

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020