MEMS-Д СУУРИЛСАН ХҮНИЙ БИЕИЙН ИДЭВХТЭЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТАНИХ СУДАЛГАА

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС, МХТС-ийн ЭШХ-ын эмхтгэл

Зохиогч:  Т.Амартүвшин

Хамтран зохиогч: [Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ:D.HW02]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-04-04

Хуудас дугаар: х8

Өгүүллийн хураангуй: Инерцлэг хэмжилтийн систем MEMS - Micro Electro-Mechanical System болох 3-хэмжээст акселлерометр, 3-хэмжээст магнитометр, 3-хэмжээст гирископыг хэрэглэн аливаа биетийн хөдөлгөөнийг таних талаар олон судалгааны ажлууд хийгдсээр байна. Эдгээр судалгааны ажлын үр дүнг голчлон эрүүл мэндийн салбарт тухайлбал, нүдний эвэрлэгийн муруйлтыг хэмжих, зүрхний болон сонсголын аппаратанд суурилуулан өвчтөний биеийн байдалд таарууланн аппаратын хурдыг тохируулах, өвчтөний тэргэнцэрийг удирдах зэрэг оношилгоо, эмчилгээнд ашиглаж байна. Энэхүү өгүүлэлд ганцхан 3D MEMS мэдрэгчийг хэрэглэн хүний биеийн хөдөлгөөний төрөл, түүний хурд, чиглэлийг тодорхойлоход чиглэсэн дохио боловсруулалтын асуудлууд болон бодит хугацаанд хөдөлгөөнийг төрлийг мэдээлэхэд ашигласан техник, програм хангамжийн шийдлүүдийг танилцуулах болно.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хөдөлгөөний идэвхи #MEMS #шугаман хурд #утасгүй дамжуулалт

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Амартүвшин

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020