Runic inscription of Del uul

Хэвлэлийн нэр: SUMMARIES OF THE 7-th INTERNATIONAL CONGRESS OF MONGOLISTS

Зохиогч:  Ю.Болдбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1997-03-21

Хуудас дугаар: 6

Өгүүллийн хураангуй: Runic inscription of Del uul...............................

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ю.Болдбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020