Номын эхийг бэлтгэхэд Latex программыг ашиглах нь

Хэвлэлийн нэр: "Алтан дардас-2012" ЭШХ-ын эмхэтгэл

Зохиогч:  Б.Баянжаргал

Хамтран зохиогч: [Ц.Оюунчимэг:I.LI08]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-04-20

Хуудас дугаар: 12

Өгүүллийн хураангуй: InDesign программ дээр их хэмжээний томъёотой номын эхийг бэлтгэхэд хүндрэлтэй байдаг бөгөөд Latex программыг ашигласнаар энэ хүндрэлээс гарах боломжтой юм.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #томъёо өрөх #хэвлэлийн эх

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Баянжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020