Монгол улсын хөдөөгийн холбооны нуугдмал хэрэгцээг тодорхойлох аргачлал, хэрэгцээний функц

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС. ЭШБ

Зохиогч:  З.Буянхишиг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2003-02-25

Хуудас дугаар: 28-41

Өгүүллийн хураангуй: Монгол улсын хөдөөгийн холбооны нуугдмал хэрэгцээг тодорхойлох аргачлалыг боловсруулж, хэрэгцээний функцыг томьёолов.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Нуугдмал хэрэгцээ

Өгүүлэл нэмсэн: З.Буянхишиг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020