Хүний ярианы дохионы задлаг шинжилгээ ба түүний хэрэглээний судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Билэг сэтгүүл

Зохиогч:  Н.Чулуунбанди

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-03-19

Хуудас дугаар: 9

Өгүүллийн хураангуй: Хүний ярианы дохиог спектороор нь задлан шинжилгээ хийх схем техникийн судалгаа хийж практикт турших,  хэрэглээний судалгаа хийх ажлуудыг гүйцэтгэсэн   

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Ярианы синтез

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Чулуунбанди

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020