Тооцооллын хүнд бодлогыг биалгоритмаар шийдэх

Хэвлэлийн нэр: Монголын мэдээллийн технологи - 2018 хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  А.Хүдэр

Хамтран зохиогч: [А.Хүдэр:D.SW40],[И.Цэрэн-Онолт:J.SW42]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-04

Хуудас дугаар: 88-93

Өгүүллийн хураангуй:
Био-үүсэлтэй тооцоолох төхөөрөмжийн судалгаанд нэгэн шинэ чиглэл буюу биомелекул хоорондын ген угсралтад суурилсан хийсвэр тооцоолох төхөөрөмжийн зохиомжийг Л. Кари нар анх танилцуулж, уг төхөөрөмжийн тооцоолох хүчин чадлыг Тьюрингийн машинтай харьцуулан судалсан байдаг. Тус төхөөрөмжөөр тооцооллын хүнд бодлогыг хугацааны хүндрэлийн хувьд боломжит хугацаанд шийдэж болохыг [7]-д үзүүлсэн. Энэхүү өгүүлэлд уг тооцоолох төхөөрөмж буюу зааварчлагаатай ген эвлүүлгээр тооцооллын нэгэн  хүнд бодлого болох Хамильтоны замын бодлогыг O(mn) ерөнхий тохиолдолд олон гишүүнт буюу зохимжтой хугацаанд шийдсэнээ толилуулж байна.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #NP-complete #Чиглүүлэгдсэн рекомбинацийн систем #Хамильтоны замын бодлого #ДНХ-ийн тооцоолол

Өгүүлэл нэмсэн: А.Хүдэр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020