3 фазын асинхрон хөдөлгүүрийн EMTP/ATP ашигласан загварчлал, удирдах боломж

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч & engineering сэтгүүл

Зохиогч:  Б.Бат-эрдэнэ

Хамтран зохиогч: Б.Мөнгөнбагана

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-12-01

Хуудас дугаар: 33-36

Өгүүллийн хураангуй:

EMTP/ATP нь эрчим хүчний системийн инженерүүдэд цахилгаан ба цахилгаан соронзон дамжуулагч, цахилгаан үүсгүүр, трансформатор, цахилгаан хөдөлгүүрийн удирдлагатай холбоотой асуудлуудад дүн шинжилгээ хийх програм хангамжийн хэрэгсэл юм. Энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүллэгээр 3 фазын богино холбогдсон ротортой асинхрон хөдөлгүүрийн асаалтын болон шилжилтийн процесс, түүний удирдлагын талаар судалж үзэв. Цахилгаан үүсгүүр, автомат таслуур, дамжуулагч, асинхрон хөдөлгүүр болон гүйдэл хүчдэлийн хэмжүүрийн хэлхээг EMTP/ATP програм дээр загварчилсан. Мөн хөдөлгүүрийн асаалтын үеийн график байгуулж дүн шинжилгээ хийв.   

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Асаалтын гүйдэл #хөдөлгүүрийн асаалт #Асинхрон хөдөлгүүр #EMTP/ATP загварчлал

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бат-эрдэнэ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020