Магистрын дипломын ажлын ретрошинжилгээ

Хэвлэлийн нэр: МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл-2013. №10/133.

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-20

Хуудас дугаар: 260 х., 207-213х

Өгүүллийн хураангуй:

“Магистрын дипломын ажлын ретрошинжилгээ” /Ц.Балжинням, Н.Хүүхэнжимээ. //МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл.  №10/133. УБ, 2013

“Магистрын дипломын ажлын ретрошинжилгээ” /Ц.Балжинням, Н.Хүүхэнжимээ. //МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл.  №10/133. УБ, 2013

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #дипломын сэдвийн сонголт #хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө #төслийг боловсруулах арга

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019