Бүх нийтийн технологийн боловсролын бодит байдал ба хэрэгцээ шаардлага

Хэвлэлийн нэр: Профессор багш нарын “Багшийн эрдэм” ЭШБХурал /Эмхэтгэл №2/104/

Зохиогч:  Д.Ариунтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Ариунтуяа:D.PT43]

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-03-11

Хуудас дугаар: 8

Өгүүллийн хураангуй:

Монгол улсад ажилгүйдэл, ядуурал, амьдрах ухааны чадварын хомсдол ихсэж байгааг шалтгаан нь бүх нийтэд технологийн боловсрол дутагдаж байгаатай холбоотой гэж үзээд уг сэдвийг сонгон авч судлахыг зорьлоо. 

Судалгааны ажлынхаа хүрээнд технологийн боловсрол гадаадын оронд хэрхэн ойлгогдож байгаа болон өнөөдөр манай улсад аль шатандаа явж байгааг харьцуулан үзэх асуудлыг зорилгоо болгосон. Учир нь Монгол улсад бүх нийтийн технологийн боловсролын хэрэгцээ, шаардлага нэн түрүүнд тавигдаж байгаа асуудал болоод байна.  

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Ариунтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020