Зохиолын хулгай илрүүлэх асуудалд

Хэвлэлийн нэр: ММТ -2016

Зохиогч:  Б.Мөнхбуян

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-09

Хуудас дугаар: 200

Өгүүллийн хураангуй: Зохиолын хулгайг илрүүлэх орчин цагийн шаардлага, монгол улсын хууль эрх зүйн орчинг дүгнэлээ. Зохиолын хулгайн нэг төрөл болох бичвэр зохиолын хулгайн хэлбэрүүд болон тэдгээрийг таних аргуудын тухай өгүүллээ. Зохиолын хулгайг илрүүлдэг зарим онлайн системийн боломжуудыг үзүүлэв. Зохиолын хулгайг илрүүлэх монгол системийг бүтээх төлөвлөгөө боловсруулах, шаардлагатай сангуудыг тодорхойлохыг зорилоо. Мөн ашиглах арга техникүүдийг санал болгов.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #зохиолын хулгай

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Мөнхбуян

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020