Minimal Parallelism for Polarizationless P systems

Хэвлэлийн нэр: 12th International Meeting on DNA Computing, Seoul, S.Korea, LNCS 4287, Springer

Зохиогч:  И.Цэрэн-Онолт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-06-16

Хуудас дугаар: 17-32

Өгүүллийн хураангуй: Minimal Parallel computation with polarisationless P systems for solving computational hard problems is investigated.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #parallel computation

Өгүүлэл нэмсэн: И.Цэрэн-Онолт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020