Оролтын нэг хэмжигдхүүнтэй харьцуулах алгоритм бүхий хэмжүүрийн системийн нарийвчлалыг сайжруулах асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүчний салбарын түүхэн хөгжил, ирээдүйн чиг хандлага” сэдэвт онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл 2002 он.

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Ч.Нацагдорж:M.AU01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-05-20

Хуудас дугаар: 56

Өгүүллийн хураангуй: Оролтын нэг хэмжигдхүүнтэй харьцуулах алгоритм бүхий хэмжүүрийн системийн нарийвчлалыг сайжруулах тухай

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020