Функции и структура учебника русского языка по научному стилю речи

Хэвлэлийн нэр: Вестник ЮФУ, Педагогические науки Ростов на Дону №12

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2008-09-10

Хуудас дугаар: C-126-134

Өгүүллийн хураангуй: Функции и структура  учебника русского языка по  научному стилю речи

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020