Inscriptions of Derst Khutul, Del Mountain

Хэвлэлийн нэр: Soyombo Printing

Зохиогч:  Ю.Болдбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-08-11

Хуудас дугаар: 18-19

Өгүүллийн хураангуй: Дундговь аймгийн Өлзийт сумын Тагт багийн Дэл уулын Дэрст хөтөлөөс шинээр олдсон руни бичгийн шинэ дурсгалыг анх удаа судлаачдын хүртээл болгосон өгүүлэл. Дэрст хөтөлийн руни бичээсний онцлог нь урьд өмнөх руни бичгийн дурсгалуудад тэмдэглэгдэж, уншигдаж байгаагүй үсэг зурлага хоёронтоо давтагдан тэмдэглэгдсэн явдал болно.  

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ю.Болдбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020