Ясны шЮлний уургийн бЮрэлдэхЮЮний судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ХЮн ба хЮнс Монголын хЮнсчдийн холбооны сэтгЮЮл

Зохиогч:  Б.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-03-01

Хуудас дугаар: 24-26

Өгүүллийн хураангуй: Монгол малын гаралтай холбогч эдийг /ясь мЮгЮЮрс/ хЮнсний зориулалтаар тЮрЮлжЮЮлэн боловсруулж пептид уураг агуулсан ь хэрэглэхэд хялбарь бие махбодийн бодисын солилцоонд онцгой ач холбогдолтой махан бЮтээгдэхЮЮн Юйлдвэрлэн дотоод гадаадын зах зээлд нийлЮЮлэх ЮргЮн боломж байнав Малын хЮндий болон хавтгай ясанд дулааны боловсруулалт хийж хатаасан болон цэлцэн шЮл гаргах технологийн горимын судалгааны Юр дЮнгээс харахад хавтгай ясны шЮлЮнд биологийн идэвхит бодисын агууламж хЮндий ясныхаас илЮЮ байнав МЮн шЮлЮнд агуулагдах уургийн задрагуудын молекул жинг тогтоожуургийн бЮлэглэлийг илрЮЮлэвв

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Мягмарсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019