Бөмбөлөгт гурвалжныг аналитик аргаар ба график аргаар бодох нь

Хэвлэлийн нэр: МИС. Багш нарын ЭШХ

Зохиогч:  Б.Баярсайхан

Хамтран зохиогч: О.Ганжаргал

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-03-14

Хуудас дугаар: 45

Өгүүллийн хураангуй: өххөрааххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Баярсайхан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019