Агаарын шугамуудын чадлын урсгалыг статик тогтворжилтын тооцооны аргаар тодорхойлох нь, түүнийг нэмэгдүүлэх арга замууд

Хэвлэлийн нэр: "ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨГЖИЛ БА ЗОХИЦУУЛАЛТ" СЭДЭВТ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ

Зохиогч:  П.Түмэнгэрэл

Хамтран зохиогч: Ц.Өнөрмаа,П.Түмэнгэрэл

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-06

Хуудас дугаар: 54-58

Өгүүллийн хураангуй: Эрчим хүчний системийн найдвартай  тогтвортой ажиллагааг хангах хүчин зүйлүүдийн нэг нь дамжуулах болон түгээх  сүлжээний нэвтрүүлэх чадварыг тодорхойлох, түүний хязгаарыг үнэлэх явдал юм. Нэвтрүүлэх чадварын хязгаарыг зөв үнэлж тодорхойлсноор төлөвлөлт, тооцоо, шуурхай ажиллагааг онолын үндэслэлтэй явуулах нөхцөл бүрдэнэ. Манай орны эрчим хүчний систем нь алслалт ихтэй, ачаалал багатай урт шугамуудаар хүрээгээ тэлж байна. Ийм онцлог байдалтай  ТБНС-д хэдий хэр цахилгаан эрчим хүчээр хангах боломжтой байгаа, энэхүү боломжийг тодорхойлж, холбогдох чадлын урсгал, хүчдлийн горимыг тооцооны үндсэн дээр тодорхойлж, түүний чадамжийг өнөөгийн түвшинд үнэлэв.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хэвийн горим #статик тогтворжилтын тооцоо #хүчдлийн горим #статик тогтвортой оршин байх хязгаарын горим #дамжуулах болон түгээх сүлжээ #чадлын урсгал #хүндрүүлсэн горим #ачаалал авах боломж #Эрчим хүчний систем #статик тогтворжилтын практик шинжүүрүүд

Өгүүлэл нэмсэн: П.Түмэнгэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020