Монголд аутсорсинг хөгжүүлэлт

Хэвлэлийн нэр: Компьютер таймс сэтгүүл

Зохиогч:  Д.Золзаяа

Хамтран зохиогч: [Д.Золзаяа:D.SW43]

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-09-14

Хуудас дугаар: 8

Өгүүллийн хураангуй: Монголд аутсорсинг хөгжүүлэлт

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Золзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020