Монголд экологийн баримжаатай фермерийн үйлдвэрлэл эрхлэх боломж

Хэвлэлийн нэр: ХБО ба үйлдвэрлэл товхимол

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2001-07-24

Хуудас дугаар: 0,3

Өгүүллийн хураангуй: Монголд экологийн баримжаатай фермерийн үйлдвэрлэл эрхлэх боломж

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019