Их сургуулийн хөгжлийн загвар

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-КТМС Эрдэм шинжилгээний бичиг 2/118

Зохиогч:  Ц.ГАНБАТ

Хамтран зохиогч: [А.Эрдэнэбаатар:D.SW01],[Б.Энхтуяа:D.BA04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-05-01

Хуудас дугаар: 6

Өгүүллийн хураангуй: Их сургуулийн хөгжлийн загварыг олон өнцгөөс харж болно. Энэ ажилд дэлхийд хөгжлийн түвшин, нэр хүндээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарим сургуулийн жишээн дээр Их сургуулийн хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөг хэрхэн төлөвлөх, их сургуулиудын рейтинг зэрэг асуудлыг хөндөнө. Мөн Монголын их сургуулиуд, түүний дотор ШУТИС, МУИС хөгжлийнхөө стратегийг хэрхэн томьёолсныг дүгнэж үзнэ.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #стратегийн төлөвлөгөө #их сургуулийн рейтинг #их сургууль

Хавсаргасан файл:

University Development Models.pptx;


Өгүүлэл нэмсэн: Ц.ГАНБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019