“Үүрэн сүлжээний “QoS-д нөлөөлөх хүчин зүйлийн шалтгаан, үр дагаврын холбоог графикын онолоор загварчлах

Хэвлэлийн нэр: “Холбоо, мэдээллийн технологийн өнөө ба ирээдүй-2012” хурлын эмхтгэл

Зохиогч:  Н.Чулуунбанди

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-10-25

Хуудас дугаар: 5

Өгүүллийн хураангуй: Үүрэн сүлжээний “QoS-д нөлөөлөх хүчин зүйлийн шалтгаан, үр дагаврын холбоог графикын онолоор загварчла" сэдэвт өгүүлэл, “Холбоо, мэдээллийн технологийн өнөө ба ирээдүй-2012”  хуралд илтгэл тавьсан. 

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #GoS

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Чулуунбанди

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020