Нийгмийн ажлын нөлөөллийн үндсэн шаардлага

Хэвлэлийн нэр: "Идэр эрдэм" Нийгэм, хүмүүнлэгийн судалгаа шинжилгээний жил тутмын сэтгүүл

Зохиогч:  А.Нарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-03-01

Хуудас дугаар: 42

Өгүүллийн хураангуй: Өнөөгийн бидний амьдарч байгаа нийгэмд зайлшгүй шийдвэрлэвэл зохих олон янзын асуудал тулгарч байдаг. Энэ бүх асуудлыг шийдэхэд тус болохын тулд нийгмийн ажилтан бид тэдэнд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх ялангуяа нийгмийн шинэ нөхцөл байдалд дасан зохицоход иргэдэд шаардагдах чадвар, чадавх бий болгохын тулд нөлөө үзүүлэх шаардлагатай болдог. Ард иргэд эрхээ эдлэж чадахгүй, хаана хандахаа мэдэхгүй, мэдээлэл нөөц чадвар дутмаг байх зэргээс болоод амьдрал ядуу дорой байх явдал газар авч байгаагийн дотор энэ байдалд тахир дутуу иргэд илүү ихээр өртөж байна.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: А.Нарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019